Vanitha Samajam

Patron

Rev. Fr. Sabu Parackal

Members
  1. Mrs. Aleyamma
  2. Mrs. Anila
  3. Mrs. Korath
  4. Mrs. Thomas
  5. Mrs. Shaila